Laatste aanpassing: 30/08/2023

Ondernemingsgegevens

De Speelvogels VZW, 
Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem, België,
BE0589953802
vragen@de-speelvogels.be +32 495 54 84 37
RPR: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Artikel 1: Aanbod en tarieven

Het op de website aangegeven inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en verzekering lichamelijke ongevallen. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht. Wij vragen ook uitdrukkelijk om reservekledij mee te geven zodat we kinderen op gepaste wijze kunnen verschonen bij ongelukjes. Bij inschrijving zijn er optionele diensten (zoals extra voor- en nabewaking) die kunnen gereserveerd worden, tenzij anders vermeld op de website. Wanneer u beroep doet op diensten die u niet gereserveerd hebt via de website, kan De Speelvogels u deze dienst weigeren of achteraf extra aanrekenen.

Het aanbod, de diensten en producten van De Speelvogels, worden gepubliceert via de website. De prijzen worden uitgedrukt in euro. De VZW is vrijgesteld van BTW waardoor de prijzen exclusief BTW zullen worden uitgedrukt en aangerekend.

De Speelvogels heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

Artikel 2: Inschrijven

Je kan reserveren en een inschrijving maken voor het aanbod via de website. Het aanbod wordt als aanvaard beschouwd wanneer je de inschrijving hebt afgerond. Een inschrijving is een bindende overeenkomst en kan enkel gewijzigd of beëindigd worden volgens de geldende annulatievoorwaarden.

Tijdens de laatste stap van de inschrijving, bevestigt de klant de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart hij zich akkoord met de algemene voorwaarden. De inschrijving is bevestigd wanneer de klant de inschrijfprocedure op de website heeft doorlopen. De betaling gebeurt na de bevestiging. Bij de bevestiging van de inschrijving verbindt de klant zich ertoe de betaling voor het hele project uit te voeren volgens de geldende algemene voorwaarden.

Bij bevestiging van de inschrijving voor de levering van een dienst gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd ingeval de aanvang van het evenement minder dan 14 dagen na aanvaarding valt. De klant-consument ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht.

Artikel 3: Betalen, openstaand saldo en tegoed

Betalen

Inschrijvingen kunnen betaald worden via je account. Je kan kiezen tussen Qr-code, kaartlezer of overschrijving.
Het openstaand saldo, de ontvangen betalingen en het openstaand tegoed en de uiterste betaaldatum worden zichtbaar op je persoonlijk account op de website.

Uiterste betaaldatum

De volledige som van de inschrijving moet ten laatste betaald zijn 1 week na afloop van de kampweek. Na het verstrijken van de uiterste betaaldatum wordt er een eerste herinnering verstuurd via mail. Wanneer de volledige som niet betaald werd 14 dagen na de eerste herinnering, zal er 12% herinneringskosten in rekening gebracht voor elke volgende herinnering.

Openstaand saldo

Het openstaand saldo is steeds zichtbaar op je persoonlijk account op de website. De Speelvogels kan de klant ertoe verbinden het openstaand saldo van inschrijvingen in het verleden te betalen, voor er nieuwe inschrijvingen gemaakt kunnen worden. De Speelvogels herinnert de klant er via mail aan dat er een saldo open staat voor betaling. Indien het openstaand saldo blijft staan na de uiterste betaaldatum van de factuur zullen er herinneringskosten toegevoegd worden zoals hierboven beschreven.

Artikel 3: Annulering en wijzigingen

Bij de bevestiging van de inschrijving verbindt de klant zich ertoe de betaling voor het hele project uit te voeren volgens de geldende algemene voorwaarden. Je kan je inschrijvingen annuleren en wijzigen via je account op de website of via mail: vragen@de-speelvogels.be

Een dag verplaatsen binnen dezelfde week kan via je account op de website of via mail , zolang er voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn. Een extra dag toevoegen binnen dezelfde week kan zolang er voldoende vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Afwezigheid op de gereserveerde dag, zonder je inschrijving te wijzigen, wordt beschouwd als een annulatie minder dan 1 week op voorhand, zonder medisch attest. Een afwezigheidsdag inhalen binnen dezelfde week kan enkel mits schriftelijke toestemming van De Speelvogels.

Dagen annuleren, als je de betaling reeds uitvoerde, kan volgens deze voorwaarden:
PeriodeTegoed op je account
Tot 3 weken voor de start*100% van het inschrijvingsgeld
3 tot 1 week voor de start*70% van het inschrijvingsgeld
< 1 week met medisch attest*70% van het inschrijvingsgeld
< 1 week zonder medisch attest*0% van het inschrijvingsgeld
Dagen annuleren, als je de betaling nog niet uitvoerde, kan volgens deze voorwaarden:
PeriodeTe betalen
Tot 3 weken voor de start*0% van het inschrijvingsgeld
3 tot 1 week voor de start*30% van het inschrijvingsgeld
< 1 week voor aanvang met medisch attest*30% van het inschrijvingsgeld
< 1 week voor aanvang zonder medisch attest*100% van het inschrijvingsgeld

*Er wordt steeds gerekend vanaf de start van de kampweek op maandag, ongeacht welke dag in de week je annuleert.

Tegoed op je account

Je tegoed wanneer je een reservatie annuleert of wijzigt, wordt automatisch toegevoegd aan je account, is onbeperkt geldig en wordt automatisch verrekend bij een volgende inschrijving.

Je kan een terugbetaling van je tegoed aanvragen door een mail te sturen naar vragen@de-speelvogels.be. Voor een terugbetaling wordt er €12 administratieve kost aangerekend op het verkregen tegoed per transactie.

Artikel 4: Accountgegevens

Bij het aanmaken van je account geef je een mailadres in. De Speelvogels verzendt transactionele mails om je noodzakelijke informatie te bezorgen zoals bijvoorbeeld: praktische informatie, locatiewijzigingen maar ook betaalherinneringen en bevestiging van inschrijving. De klant wordt steeds ruim op voorhand op de hoogte gebracht via mail van eventuele verplichtingen of wijzigingen. Indien de klant de mailadressen van De Speelvogels markeert als ‘ongewenst’, ‘spam’ of zich wil uitschrijven op de transactionele mails, is De Speelvogels niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de overeenkomst langs de kant van de klant.

Bij inschrijving en aanmaak van je account vul je waarheidsgetrouw je gegevens in. Deze gegevens worden gebruikt om de kinderen gepast te kunnen opvangen en de nodige zorgen toe te dienen. De Speelvogels kan enkel rekening houden met de gegevens die vooraf in het account ingevuld werden.

De persoonsgegevens van de kinderen en de ouders worden gebruikt voor de opmaak van fiscale attesten en attesten van deelname. De gegevens worden ook doorgegeven aan de FOD. Meer informatie over Privacy & gegevens gebruik vind je in de Privacy Policy.

Artikel 5: Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, De Speelvogels, leveren.
 3. Inschrijving: Een reservatie voor een kind op een vastgelegde datum.
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij.  
 8. Producten: de producten die wij, De Speelvogels, verkopen.
 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 10. Website: https://www.de-speelvogels.be/
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 6: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan de klant zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, programma’s, workshops, trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden de klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 7: Aanbod en aanvaarding 

De Speelvogels publiceert zijn aanbod via de website. De prijzen worden uitgedrukt in euro. De VZW is vrijgesteld van BTW waardoor de prijzen exclusief BTW zullen worden uitgedrukt en aangerekend.
Het aanbod wordt als aanvaard beschouwd vanaf de inschrijving.
De Speelvogels heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 
De Speelvogels kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 
Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst gaat de klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd ingeval de aanvang van het evenement minder dan 14 dagen na aanvaarding valt. De klant-consument ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht.
Diensten die via de website worden aangekocht, dienen ofwel onmiddellijk en via de website te worden betaald, ofwel ten laatste één week na het evenement.

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst, en staan steeds vermeld in het Aanbod. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant. 

Bij aanschaf van de Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele project dient te worden betaald.
De Dienstverlener laat de Klant evenwel toe om een reservatie kosteloos te annuleren tot drie weken voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, door een mail te sturen waaruit de intentie tot annulering duidelijk blijkt. Tot één week op voorhand is 70% van de afgesproken vergoeding verschuldigd. Bij annulering later dan één week op voorhand zal het volledige bedrag verschuldigd zijn (dit geldt aldus ook voor annulering na aanvang).
Bij annulering later dan één week op voorhand waarbij een doktersattest wordt voorgelegd, is de Klant evenwel gerechtigd op een terugbetaling van 70%.
De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. 
De Dienstverlener heeft het recht om een evenement zelf te annuleren in geval van overmacht zoals, doch niet uitsluitend, ziekte of onvoldoende inschrijvingen. Zij is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
De Dienstverlener heeft eveneens het recht om de locatie te wijzigen, in welk geval de Klant de mogelijkheid heeft om kosteloos te annuleren.
Wijzigingen of annulaties worden terugbetaald in tegoed op je account. Wens je liever een terugbetaling, gelieve dit dezelfde dag even te laten weten. Een uitbetaling van een tegoed kan mits afhouding van €12 administratieve kost.

De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde en/of nodige informatie ter beschikking stelt en de benodigdheden voorziet zoals aangegeven (zoals rugzak met lunch, reservekleding,…). De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van eventuele ter beschikking gestelde gegevens, zoals i.v.m. allergieën of andere bijzondere zorgnood. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor minder goed loopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Aansprakelijkheid 

De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 
De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 
In elk geval blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het aankoopbedrag of tot het bedrag dat diens aansprakelijkheidsverzekering dekt, naargelang welk bedrag lager is.
Iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade andere dan die wegens toerekenbare ernstige tekortkoming is uitgesloten, waaronder die voor indirecte schade of gevolgschade. Dit is uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst, die ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde, de opzettelijke fout van een aangestelde of lichamelijke schade)

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht worden onder meer verstaan problemen met een uitstaplocatie (gesloten wegens onweer,…), ziekte of ander belet binnen het team, ook eventueel o.w.v. privésituaties. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online plaatsen.  

Het herroepingsrecht geldt niet voor kampen/evenementen, aangezien deze vrijetijdsbesteding en/of accommodatie inhouden.
Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor Diensten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, of Diensten waarbij de Klant heeft ingestemd met de directe uitvoering binnen de 14 dagen na aanvaarding.

Bepalingen van dit artikel zijn hypothetisch in het geval van de Dienstverlener.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan de Klant het beschikbaar gesteld modelformulier gebruiken. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalinge aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.
De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Levering

De Dienst wordt uitgevoerd op het afgesproken tijdstip. Deelname is evenwel niet mogelijk voordat er betaald is.

Betwistingen 

De Klant wordt verzocht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten binnen de 2 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten na een termijn van één maand kunnen in het geheel niet meer in aanmerking worden genomen.
De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten-ombudsdienst van de Federale Overheid, via deze link:       http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Intellectuele eigendomsrecht 

Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
Ook op de foto’s berusten de auteursrechten bij de (fotograaf dan wel) Dienstverlener. Uw kinderen hebben echter portretrecht, wat betekent dat u als ouder het recht heeft om te beslissen over eventuele publicatie/openbaarmaking. U zal gevraagd worden om hierover uw standpunt mee te delen.
De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om ontwerpen, afbeeldingen etc. (ook foto’s) te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 
Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de ontwerpen, afbeeldingen etc. (ook foto’s) opgesteld door de Dienstverlener voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 
Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke Overeenkomst. 

Gegevensverwerking 

Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de Privacy policy die toegankelijk is op de Website.  
Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

Algemeen 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.