Wij zijn: De Speelvogels VZW,  met maatschappelijke zetel te Antverpiastraat 12, 2160, België, en ondernemingsnummer BE0589953802. 
Je kan ons bereiken via het e-mailadres: vragen@de-speelvogels.be of op het telefoonnummer: +32 456370216

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
  2. Dienst: de diensten die wij, De Speelvogels, leveren.
  3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
  4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
  5. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
  6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij.  
  7. Producten: de producten die wij, De Speelvogels, verkopen.
  8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  9. Websites: https://www.de-speelvogels.be/
  10. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, programma’s, workshops, trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 
2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 
2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biest de volgende Diensten aan: Themakampen voor kinderen. De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website. De prijzen worden uitgedrukt in euro. De VZW is vrijgesteld van BTW waardoor de prijzen exclusief BTW zullen worden uitgedrukt en aangerekend.
3.2. Het Aanbod wordt als aanvaard beschouwd vanaf de inschrijving.
3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 
3.4. De Dienstverlener kan niet aan het Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 
3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd ingeval de aanvang van het evenement minder dan 14 dagen na aanvaarding valt. De Klant-consument ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht.
Diensten die via de Website worden aangekocht, dienen ofwel onmiddellijk en via de Website te worden betaald, ofwel binnen 2 weken na de inschrijving (of voor aanvang van het evenement indien minder dan 2 weken op voorhand ingeschreven).

Artikel 5 – Vergoeding

5.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst, en staan steeds vermeld in het Aanbod. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant. Het gaat bijvoorbeeld om extra voor- of naopvang, die kunnen worden bijgeboekt voor 2,5EUR/half uur.
5.2. Diensten die via de Website worden aangekocht, dienen ofwel onmiddellijk en via de Website te worden betaald, ofwel binnen 2 weken na de inschrijving (of voor aanvang van het evenement indien minder dan 2 weken op voorhand ingeschreven). Na betaling volgt er een bevestigingsmail.
5.3. Er worden 4 betalingsherinneringen gestuurd via mail. Wanneer er nog niet betaald werd sturen we herinneringen via de post en indien nodig via een incassobureau. Vanaf de vijfde aanmaning wordt er 10% herinneringskosten in rekening gebracht voor elke volgende aanmaning.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

6.1. Bij aanschaf van de Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele project dient te worden betaald.
De Dienstverlener laat de Klant evenwel toe om een reservatie kosteloos te annuleren tot drie weken voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, door een mail te sturen waaruit de intentie tot annulering duidelijk blijkt. Tot één week op voorhand is 70% van de afgesproken vergoeding verschuldigd. Bij annulering later dan één week op voorhand zal het volledige bedrag verschuldigd zijn (dit geldt aldus ook voor annulering na aanvang).
Bij annulering later dan één week op voorhand waarbij een doktersattest wordt voorgelegd, is de Klant evenwel gerechtigd op een terugbetaling van 70%.
6.2. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. 
6.3. De Dienstverlener heeft het recht om een evenement zelf te annuleren in geval van overmacht zoals, doch niet uitsluitend, ziekte of onvoldoende inschrijvingen. Zij is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
De Dienstverlener heeft eveneens het recht om de locatie te wijzigen, in welk geval de Klant de mogelijkheid heeft om kosteloos te annuleren.
6.4 Wijzigingen of annulaties worden terugbetaald in tegoed op je account. Wens je liever een terugbetaling, gelieve dit dezelfde dag even te laten weten. Een uitbetaling van een tegoed kan mits afhouding van €12 administratieve kost.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant

7.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
7.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde en/of nodige informatie ter beschikking stelt en de benodigdheden voorziet zoals aangegeven (zoals rugzak met lunch, reservekleding,…). De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van eventuele ter beschikking gestelde gegevens, zoals i.v.m. allergieën of andere bijzondere zorgnood. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 
7.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor minder goed loopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.
7.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1. Algemeen
8.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 
8.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 
8.1.3. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het aankoopbedrag of tot het bedrag dat diens aansprakelijkheidsverzekering dekt, naargelang welk bedrag lager is.
8.1.4. Iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade andere dan die wegens toerekenbare ernstige tekortkoming is uitgesloten, waaronder die voor indirecte schade of gevolgschade. Dit is uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst, die ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde, de opzettelijke fout van een aangestelde of lichamelijke schade)

8.2. Overmacht
8.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht worden onder meer verstaan problemen met een uitstaplocatie (gesloten wegens onweer,…), ziekte of ander belet binnen het team, ook eventueel o.w.v. privésituaties. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

8.3. Relaties met derden
8.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

Artikel 9 –   Herroepingsrecht

9.1. Algemeen
9.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online plaatsen.  

9.2. Uitzonderingen: 
9.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor kampen/evenementen, aangezien deze vrijetijdsbesteding en/of accommodatie inhouden.
9.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor Diensten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon, of Diensten waarbij de Klant heeft ingestemd met de directe uitvoering binnen de 14 dagen na aanvaarding.

9.3. Uitoefening van het herroepingsrecht
9.3.1. Bepalingen van dit artikel zijn hypothetisch in het geval van de Dienstverlener.
9.3.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan de Klant het beschikbaar gesteld modelformulier gebruiken. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 
9.3.3. Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalinge aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.
9.3.4. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 10 – Levering

10.1. De Dienst wordt uitgevoerd op het afgesproken tijdstip. Deelname is evenwel niet mogelijk voordat er betaald is.

Artikel 11 – Betwistingen 

11.1. De Klant wordt verzocht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten binnen de 2 weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk via e-mail kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten na een termijn van één maand kunnen in het geheel niet meer in aanmerking worden genomen.
11.2. De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumenten-ombudsdienst van de Federale Overheid, via deze link:       http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrecht 

15.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
Ook op de foto’s berusten de auteursrechten bij de (fotograaf dan wel) Dienstverlener. Uw kinderen hebben echter portretrecht, wat betekent dat u als ouder het recht heeft om te beslissen over eventuele publicatie/openbaarmaking. U zal gevraagd worden om hierover uw standpunt mee te delen.
15.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om ontwerpen, afbeeldingen etc. (ook foto’s) te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 
Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de ontwerpen, afbeeldingen etc. (ook foto’s) opgesteld door de Dienstverlener voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 
15.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke Overeenkomst. 

Artikel 16 – Gegevensverwerking 

16.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de Privacy policy die toegankelijk is op de Website.  
16.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.  

Artikel 17 – Algemeen 

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
18.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 
18.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Laatste update: 24/11/2021