In deze privacy policy leggen wij, De Speelvogels VZW, je uit op welke wijze wij jouw persoons-gegevens zullen verwerken en welke rechten jij hebt als klant.
De Speelvogels VZW hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen De Speelvogels VZW en jou, als (potentiële) klant. 

Wie zijn wij?

De Speelvogels VZW, gevestigd te Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem, België, met ondernemingsnummer BE059953802 en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

Per post: Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem, België

Per e-mail: vragen@de-speelvogels.be

1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via de Website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je met ons meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam ouder en kind;
 • Geboortedatum kind;
 • Rijksregisternummer;
 • GSM-nummer 1 en 2;
 • Adresgegevens;
 • Huisarts en telefoonnummer huisarts;
 • Allergieën en andere medische informatie;
 • E-mailadres en eventueel een tweede emailadres

Via de Website noch dienst heeft De Speelvogels VZW de intentie om gegevens te verzamelen van minderjarigen, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

De Speelvogels VZW neemt soms besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst.

2. Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

3. Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat De Speelvogels VZW het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Soms volgt verzameling uit een wettelijke verplichting, of uit een toestemming door de Klant.

Concrete doeleinden:

 • Voornaam en familienaam ouder en kind: contact opnemen en fiscale fiche opstellen;
 • Geboortedatum kind: deelname-attest en fiscale fiche opstellen, werking en indeling activiteiten aanpassen naar noden;
 • Rijksregisternummer: fiscale fiche opstellen;
 • GSM-nummer 1 en 2: contact opnemen, evt. bij noodgeval;
 • Adresgegevens: interne rapportage en fiscale fiche opstellen;
 • Huisarts en telefoonnummer huisarts: voor dringende medische problemen ingeval ouders niet bereikbaar zijn
 • Allergieën en andere medische informatie: werking aanpassen aan noden en goede zorg mogelijk maken
 • E-mailadres: bevestigingsmail zenden, voorafgaande uitwisseling van praktische en medische informatie, betaling, deelname-attest opstellen, accountinformatie, eventueel een nieuwsbrief verzenden ingeval de klant hiermee heeft ingestemd.

4. Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden, zijnde in het algemeen optimale dienstverlening mogelijk maken. Dit maakt dat alle verzamelde gegevens voor 5 jaar bewaard worden. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

Gegevens, bv. die na een bepaalde Dienst nog worden bijgehouden maar die jij verwijderd wilt zien, kan je doen wissen op de manier zoals voorgeschreven onder punt 7.

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

De Speelvogels VZW is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van de e-mail service provider en van de Website. De gegevens zijn enkel raadpleegbaar voor vaste medewerkers met een persoonlijk wachtwoord. Ook hebben wij overeenkomsten met elke begeleider over het vertrouwelijk omgaan met informatie.

6. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden doorgaans niet met derden gedeeld. Indien dit toch strikt noodzakelijk zou zijn om de opdracht voor de klant goed te kunnen uitvoeren, zou dit eventueel wel kunnen na akkoord van de klant zelf. Het is  daarnaast eventueel mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

De Speelvogels VZW deelt jouw persoons- en adresgegevens enkel met gemeentebesturen indien dit noodzakelijk is om aanspraak te kunnen maken op kansentarieven of bepaalde kortingen.

Jouw persoonsgegevens worden in geen geval met derden gedeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

7. Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met De Speelvogels VZW. Binnen een termijn van 3 dagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

8. Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met ons opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

9. Slotbepaling

De Speelvogels VZW behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

10. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd. 

Laatste update: 24/11/2021